Logo IPMA, AJS Progress Project
Zobacz ofertę szkoleń Progress Project

Co to jest IPMA?

International Project Management Association (IPMA) jest międzynarodową organizacją non-profit zrzeszającą stowarzyszenia narodowe z dziedziny zarządzania projektami w 57 krajach na całym świecie. IPMA® odgrywa wiodącą rolę w rozwoju i promocji zawodu kierownika projektów poprzez IPMA Competence Baseline (ICB) wyznacza standardy i wytyczne dla pracy wielu ekspertów zarządzania projektami.

International Project Management Association Polska (IPMA Polska) jest częścią International Project Management Association (IPMA) jako jedyna polska organizacja członkowska.

Rodzina IPMA obejmującą kilkadziesiąt organizacji narodowych z całego świata współpracuje w tworzeniu i ugruntowywaniu uniwersalnego standardu kompetencji w zarządzaniu projektami. Stowarzyszenie IPMA Polska podpisało umowę z IPMA dotyczące walidacji programów kwalifikacji i kompetencji oraz prowadzi wielopoziomowy program certyfikacji w zarządzaniu projektami. Od 2002 r. przeprowadza certyfikację, wydając globalnie uznawane certyfikaty IPMA.

IPMA aktywnie promuje na całym świecie zarządzanie projektami wśród organizacji i grup interesu. Przyczynia się do wzrostu prestiżu profesji kierownika projektu poprzez certyfikację, przyznawanie nagród dla zespołów projektów i osób indywidualnych oraz wydawanie licznych publikacji na temat zarządzania projektami.

Certyfikacja

Uniwersalny czteropoziomowy system certyfikacji IPMA (4-L-C) należy do najbardziej uznanych systemów oceny oraz potwierdzenia kompetencji, wiedzy i umiejętności Project Management. Został opracowany jako proces ciągłego doskonalenia i rozwoju kompetencji kierownika projektu. Certyfikacja przeprowadzana jest na czterech poziomach A, B, C i D. Ocena kandydata obejmuje 3 obszary kompetencji: behawioralne, techniczne oraz kontekstowe. Na ocenę składają się: samoocena kandydata, rozmowa indywidualna oraz wynik egzaminu pisemnego.

Poziomy certyfikacji tworzą odpowiednią strukturę dla kształtowania ścieżek kariery oraz organizacyjnych modeli dojrzałości, a także dla programów rozwoju personelu pojedynczych osób, firm i innych organizacji. System certyfikacji umożliwia pracodawcy, a także firmie dobranie właściwego Project Managera do odpowiedniego projektu, w oparciu o mocne strony kandydata.

Poziom D - Certified Project Management Associate

Wymagania wejściowe:

Doświadczenie w elementach kompetencji w zarządzaniu projektami nie jest obowiązkowe, ale korzystne jest, jeśli kandydat stosował już do pewnego stopnia wiedzę w zarządzaniu projektami.

Podstawowe kompetencje:

Kandydat powinien posiadać wiedzę o zarządzaniu projektami we wszystkich elementach kompetencji.

Wymagania dodatkowe:

Opis egzaminu:

Budowa egzaminu

Pozytywny wynik egzaminu oznacza konieczność uzyskania ponad 50% wszystkich punktów tj. powyżej 60.

Certyfikat jest przyznawany na 5 lat. Po tym czasie certyfikowany project manager może złożyć aplikację o przedłużenie ważności certyfikatu o kolejne 5 lat.

Poziom C – Certified Project Manager

Wymagania wejściowe:

Przynajmniej trzyletnie doświadczenie (min 36 miesięcy) w zarządzaniu projektami. Odpowiedzialność za funkcje kierownicze w projektach o ograniczonej złożoności. Doświadczenie to należy udokumentować na przestrzeni ostatnich 6 lat przed przystąpieniem do egzaminu.

Podstawowe kompetencje:

Kandydat powinien być w stanie zarządzać projektami o ograniczonej złożoności lub zarządzać podprojektem złożonego przedsięwzięcia we wszystkich elementach kompetencji w zarządzaniu projektami

Wymania dodatkowe:

Certyfikat jest przyznawany na 5 lat. Po tym czasie certyfikowany project manager może złożyć aplikację o przedłużenie ważności certyfikatu o kolejne 5 lat.

Ocena na poziomie C uwzględnia wiedzę, ale także doświadczenie oraz zachowania i postawy. Ocena jest przeprowadzana w trzech następujących etapach:

ETAP I: Weryfikacja dokumentów kandydata.

Pisemne zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

Na etapie weryfikacji dokumentów asesorzy mają prawo zaproponować kandydatom o wysokich kwalifikacjach i bardzo bogatym doświadczeniu, poddanie się procedurze certyfikacji na wyższy poziom.

ETAP II: Egzamin formalny.

Podczas warsztatu kandydaci rozwiązują praktyczne sytuacje projektowe, odpowiednie do stopnia złożoności prowadzonych projektów. Warunkiem odbycia się warsztatu projektowego jest zebranie się minimalnej liczby kandydatów do certyfikacji na danym poziomie.

ETAP III: Rozmowa z kandydatem.

Językiem obowiązującym w procedurze certyfikacji jest język polski.

Poziom B – Certified Senior Project Manager

Wymagania wejściowe:

Podstawowe kompetencje:

Wymania dodatkowe:

Certyfikat jest przyznawany na 5 lat. Po tym czasie osoba certyfikowana może złożyć aplikację o przedłużenie ważności certyfikatu o kolejne 5 lat.

Kompetencje (wiedza, doświadczenie, zachowania i postawy) są oceniane w pięciu następujących etapach:

ETAP I: Weryfikacja dokumentów:

Pisemne zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

Na etapie weryfikacji dokumentów asesorzy mają prawo zaproponować kandydatom o wysokich kwalifikacjach i bardzo bogatym doświadczeniu, poddanie się procedurze certyfikacji na wyższy poziom.

ETAP II: Warsztat projektowy (warsztaty projektowe odbywają się zazwyczaj w soboty).

I dzień - warsztat projektowy (1 dzień)

Podczas warsztatu kandydaci rozwiązują praktyczne sytuacje projektowe, odpowiednie do stopnia złożoności prowadzonych projektów. Zadaniem kandydatów jest wykazanie się wiedzą z zakresu zarządzania projektami stosowaną w praktyce. Kompetencje wymagane od Kierowników Projektów na różnych stopniach certyfikacji są opisane w Polskich Wytycznych Kompetencji IPMA v 3.0 (NCB PL). Warunkiem odbycia się warsztatu projektowego jest zebranie się minimalnej liczby kandydatów do certyfikacji na danym poziomie.

ETAP III: Rozmowa (rozmowy weryfikujące odbywają się następnego dnia po warsztacie, najczęściej w niedziele).

II dzień - Rozmowa weryfikująca (1 godz.)

Rozmowa ma na celu sprawdzenie wiedzy, doświadczenia i predyspozycji osobowych kandydata w zakresie zarządzania projektami.

Podczas rozmowy omawiany jest również temat raportu z projektu.

Językiem obowiązującym w procedurze certyfikacji jest język polski.

ETAP IV: Raport z projektu.

Kandydaci B muszą napisać raport z projektu, którego temat jest ustalany wspólnie z asesorami podczas rozmowy weryfikującej. Wówczas wyznaczany jest również asesor - opiekun pracy. Raport to opracowanie o objętości do 15 do 25 stron, oraz załącznik obejmujący nie więcej niż 10 stron, w którym są uwzględnione:

W pracy powinny być uwzględnione elementy i aspekty zagadnień zawartych w NCB PL oraz w literaturze wskazanej przez opiekuna pracy.

ETAP V: Rozmowa kończąca/wywiad.

Rozmowa weryfikująca nt. problemów i zagadnień zawartych w "Raporcie z projektu" (1,5 godz.).

Poziom A - Certified Projects Director

Wymagania wejściowe:

Przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu portfelami, zarządzaniu programami lub jednoczesnym zarzadzaniu wieloma projektami, z czego trzy lata na odpowiedzialnych stanowiskach kierowniczych w ramach portfela firmy/organizacji lub jednostki biznesowej albo w ramach ważnych programów.

Podstawowe kompetencje:

Kandydat powinien być w stanie zarządzać portfelami lub programami.

Wymania dodatkowe:

Kandydat odpowiada za zarządzanie ważnym portfelem firmy/organizacji lub jej oddziału albo zarządzanie przynajmniej jednym ważnym programem.

Kandydat uczestniczy w zarządzaniu strategicznym i przygotowuje propozycje dla kierownictwa najwyższego szczebla. Odpowiada za rozwój osób zajmujących się zarządzaniem projektami i instruuje kierowników projektu.

Kandydat opracowuje i wdraża wymagania, procesy, metody, techniki, narzędzia, podręczniki i zasady zarządzania projektami.

Certyfikat jest przyznawany na 5 lat. Po tym czasie osoba certyfikowana może złożyć aplikację o przedłużenie ważności certyfikatu o kolejne 5 lat.

Kompetencje (wiedza, doświadczenie, zachowania i postawy) są oceniane w pięciu następujących etapach:

ETAP I: Weryfikacja dokumentów

Pisemne zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

ETAP II: Warsztat projektowy (warsztaty projektowe odbywają się zazwyczaj w soboty).

I dzień - warsztat projektowy (1 dzień).

Podczas warsztatu kandydaci rozwiązują praktyczne sytuacje projektowe, odpowiednie do stopnia złożoności prowadzonych projektów. Zadaniem kandydatów jest wykazanie się wiedzą z zakresu zarządzania projektami stosowaną w praktyce. Kompetencje wymagane od Kierowników Projektów na różnych stopniach certyfikacji są opisane w Polskich Wytycznych Kompetencji IPMA v 3.0 (NCB PL). Warunkiem odbycia się warsztatu projektowego jest zebranie się minimalnej liczby kandydatów do certyfikacji na danym poziomie.

ETAP III: Rozmowa (rozmowy weryfikujące odbywają się następnego dnia po warsztacie, najczęściej w niedziele).

II dzień - Rozmowa weryfikująca (1 godz.).

Rozmowa ma na celu sprawdzenie wiedzy, doświadczenia i predyspozycji osobowych kandydata w zakresie zarządzania projektami.

Podczas rozmowy omawiany jest również temat raportu dyrektora projektu.

Językiem obowiązującym w procedurze certyfikacji jest język polski.

ETAP IV: Raport dyrektora projektu.

Kandydat musi napisać raport dyrektora projektu, którego temat jest ustalany wspólnie z asesorami podczas rozmowy weryfikującej. Wówczas wyznaczany jest również asesor - opiekun pracy.

Raport to opracowanie o objętości do 20 do 30 stron, oraz załącznik obejmujący nie więcej niż 10 stron, w którym są uwzględnione:

Kandydaci na poziom A wraz z raportem składają również pakiet własnych opracowań z zakresu zarządzania projektami, w których uwzględnione są również elementy i aspekty zagadnień zawartych w NCB PL.

ETAP V: Rozmowa kończąca/wywiad.

Rozmowa nt. problemów i zagadnień zawartych w "Raporcie dyrektora projektu" (2 godz.).

Recertyfikacja

Certyfikaty IPMA: A, B, C, D wydawane są na okres 5 lat, po którym muszą być odnowione (recertyfikowane). Proces recertyfikacji (prolongowanie ważności certyfikatu jeszcze w okresie jego ważności) jest zdefiniowany w Wytycznych Kompetencji NCB3.0.

W praktyce proces recertyfikacji odbywa się w oparciu o wiedzę i doświadczenie osoby certyfikowanej jakie nabyła ona w trakcie trwania ważności certyfikatu. Do oceny tej wiedzy i doświadczena służą Jednostki Aktywności Projektowej (JAP), które uzyskuje się w trakcie trwania certyfikatu.

JAP-y otrzymuje się za:

  1. Pracę zawodową w zakresie zarządzania projektami
  2. Rozwój kompetencji osobistych – kształcenie ustawiczne
  3. Wkład w rozwój wiedzy z zakresu zarządzania projektami
  4. Działalność organizacyjną w zakresie zarządzania projektami na rzecz IPMA i innych organizacji non-profit

Ubiegając się o recertyfikację należy złożyć do Biura IPMA

Wniosek o recertyfikację

Arkusz samooceny (uaktualniony w stosunku do arkusza złożonego przed pierwszą certyfikacją lub ostatnią recertyfikacją)

Rejestr Aktywności JAP (system punktów: Jednostek Aktywności Projektowej)

Załącznikami do Rejestru Aktywności JAP mogą być: potwierdzenia uzyskanych punktów aktywności JAP (dokumenty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu lub innej formie aktywności wydane przez organizatora, certyfikaty, programy konferencji, programy szkoleniowe, oświadczenia itp.)

Celem systemu recertyfikacji jest:

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu.

AJS

Co to jest AJS?

AJS, czyli Autoryzowana Jednostka Szkoleniowa to tytuł przyznawany firmie szkoleniowej przez IPMA Polska. Jednostka szkoleniowa, która zdobyła tytuł AJS zapewnia wysoki poziom merytoryczny usług rozwojowych z zakresu project management.

Progress Project – Autoryzowana Jednostka Szkoleniowa

Progress Project to pierwsza w kraju firma szkoleniowa, która dopełniła wszelkich formalności związanych z otrzymaniem akredytacji International Project Management Association Polska w zakresie Zarządzania Projektami.

Progress Project – Kim jesteśmy?

Naszą misją jest dostarczanie rzetelnej i praktycznej wiedzy, która daje przewagę w szybko zmieniającym się środowisku konkurencji rynkowej.

Wierzymy, że dobra praca wraca, dlatego dokładamy wszelkich starań, by nasze usługi były świadczone na najwyższym poziomie.

Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja.

Jesteśmy nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się organizacją. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu usług najwyższej jakości, sprawdzonych i efektywnych rozwiązań oraz praktycznej wiedzy rozwijającej kwalifikacje i podnoszącej potencjał menedżerów i zespołów.

Sukces firmy Progress Project to przede wszystkim zaufanie Klientów. Budowanie takiego zaufania jest procesem długotrwałym na co składa się: nieustanna dbałość o najwyższą jakość produktów, ich innowacyjność, szacunek i lojalność do klienta i do otoczenia.

Dlaczego warto wybrać Progress Project?

Szkolenia

Aby zapoznać się z listą prowadzonych szkoleń zapraszamy na stronę: http://progressproject.pl/szkolenia/zarzadzanie-projektami/